Missie en visie

 

Missie
We willen binnen onze regio een betekenisvolle en betrouwbare rol spelen in het dichtbij brengen van psychische zorg voor jong en oud. Hierbij vinden we het belangrijk om oog te hebben voor betekenisvolle relaties van de client. Wij geloven dat emotioneel herstel juist ook in relatie tot anderen plaatsvindt. Wij streven naar het bieden van een tijdelijke veilige haven van waaruit we mensen versterken zodat zij weer vertrouwen hebben dat zijzelf met het eigen netwerk moeilijkheden voldoende het hoofd kunnen bieden.
Visie
Wat onze visie kenmerkt is het relationeel denken en handelen. Dit betekent dat wij de belangrijke personen rondom de client betrekken bij de kennismakingsfase en de behandeling. We gaan op zoek naar de betekenis van de klacht en hulpvraag en gaan waar nodig op huisbezoek of mee naar school. 

Wij maken gebruik van inzichten uit verschillende disciplines en werkwijzen om te komen tot een geïntegreerde analyse van de hulpvraag en samenhang van de problemen. Hierbij voeden we elkaar en maken we gebruik van elkaars expertise. Wij denken niet in hokjes of in labels, maar in mensen. Wij gaan ervan uit dat dezelfde onderliggende mechanismen kunnen leiden tot verschillende klachten of stoornissen of deze klachten of stoornissen in stand houden (transdiagnostisch). Om deze reden hebben wij ook een breed behandelaanbod en bedienen we een brede doelgroep.

De behandelaren werken vanuit de eigen expertise en maken daarbij ook gebruik van de middelen en technieken van andere disciplines (trans disciplinair). Zo worden spel– , beweging- en creatieve werkvormen regelmatig in therapeutische contacten ingezet. 

We zijn ervan overtuigd dat reflectie tijdens en over onze behandelingen nodig is om kwalitatief goede zorg te kunnen bieden en te leren van onszelf en elkaar. Wij evalueren onze behandelingen regelmatig met onze cliënten. Daarnaast voeren we collegiale overleggen en maken we gebruik van reflectieve intervisie om aandacht te blijven houden voor onze eigen ontwikkeling en persoon.